تبلیغات
گیتاریست - آنواع ریتم وآرپژ
 
گیتاریست
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
==============================================
انواع آرپژ
===========
نوع 1(ساده 4/4)
ضربه اول: زدن سیم 4 با انگشت P
ضربه دوم: زدن سیم 3 با انگشت i
ضربه سوم: زدن سیم 2 با انگشت m
ضربه چهارم: زدن سیم 3 با انگشت i
..............................................
نوع 2(8/6)
ضربه اول: زدن سیم 4 با انگشت P
ضربه دوم: زدن سیم 3 با انگشت i
ضربه سوم: زدن سیم 2 با انگشت m
ضربه چهارم: زدن سیم 3 با انگشت i
ضربه پنجم: زدن سیم 1 با انگشت a
ضربه ششم: زدن سیم 3 با انگشت i
ضربه هفتم: زدن سیم 2 با انگشت m
ضربه هشتم: زدن سیم 3 با انگشت i
.................................................
نوع 3 (معمولی)
ضربه اول: زدن سیم 4 با انگشت P
ضربه دوم: زدن سیم 3 با انگشت i
ضربه سوم: زدن سیم 2 با انگشت m
ضربه چهارم: زدن سیم 1 با انگشت a
ضربه پنجم: زدن سیم 2 با انگشت m
ضربه ششم: زدن سیم 3 با انگشت i
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توجه: در ریتمها انگشت p  همیشه 6 سیم را می زدند ه چهار انگشت (i-m-a-x) 3 سیم زیر(سولو) را میزنند.
ریتم ها
===============
ریتم موله 8/6 سنگین یا بلد:
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: با انگشت m و a  از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه سوم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه چهارم: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه پنجم: با انگشت m و a  از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
----------------------------
ریتم 8/6 سنگین یا بلد:
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: با انگشت m و a  از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه سوم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه چهارم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه پنجم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه ششم: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه هفتم: با انگشت m و a  از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
----------------------------
ریتم 4/2 راک:
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه سوم: آپوگادو(یعنی خفه کردن همزمان با دو انگشت m وa )
ضربه چهارم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
----------------------------
ریتم 4/4 راک:
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: آپوگادو(یعنی خفه کردن همزمان با دو انگشت m وa )
ضربه سوم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه چهارم: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه پنجم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه ششم: آپوگادو(یعنی خفه کردن همزمان با دو انگشت m وa )
ضربه هفتم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
-------------------------------
ریتم 8/6 قردار:
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: دراین حرکت به ترتیب انگشتان (i-m-a-x) به حالت گرد به سمت بالا رفته و در نهایت به کف دست می چسبند.
ضربه سوم: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه چهارم: با انگشت m و a  از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
------------------------------
ریتم 4/4 رومبا
==============
حالت ابتدایی رومبا
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه سوم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه چهارم: با انگشت p از پائین به بالا روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
حرکت پنجم: مکث
ضربه ششم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه هفتم: آپوگادو(یعنی خفه کردن همزمان با دو انگشت m وa )
ضربه هشتم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
-------------------------------
حالت اول رومبا ( حذف ضربه دوم)
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه سوم: با انگشت p از پائین به بالا روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
حرکت چهارم: مکث
ضربه پنجم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه ششم: آپوگادو(یعنی خفه کردن همزمان با دو انگشت m وa )
ضربه هفتم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
----------------------------------
حالت دوم رومبا ( جایگزین کردن golp به جای ضربه دوم و سوم)
توجه : ضربه golp یعنی با ناخن انگشتان (i-m-a-x) روی صفحه گیتار ضربه زده شود.
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: ضربه golp
ضربه سوم: با انگشت p از پائین به بالا روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه چهارم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه پنجم: آپوگادو(یعنی خفه کردن همزمان با دو انگشت m وa )
ضربه ششم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
-----------------------------------
حالت سوم رومبا ( حذف ضربه دوم و به جای ضربه پنجم ، آپوگادو کنار دست جایگزین میشود.)
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه سوم: با انگشت p از پائین به بالا روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه چهارم: آپوگادو  با کنار دست
ضربه پنجم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه ششم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه هفتم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
---------------------------------
حالت چهارم رومبا ( جایگزین کردن راسگوادو به جای ضربه دوم و سوم)
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: راسگوادو
ضربه سوم: با انگشت p از پائین به بالا روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه چهارم: مکث
ضربه پنجم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه ششم: آپوگادو(یعنی خفه کردن همزمان با دو انگشت m وa )
ضربه هفتم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
---------------------------------
ریتم 4/3
=============
حالت اول:
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: با انگشت m و a  از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه سوم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
---------------------------
حالت دوم:
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: با انگشت m و a  از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه سوم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه چهارم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه پنجم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
----------------------------
ریتم 8/6 شاد شرقی:
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: راسگوادو
ضربه سوم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه چهارم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه پنجم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
-----------------------------
ریتم 4/4 شبه رومبا (رگه)
ضربه اول: با انگشت m و a  از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه سوم: با انگشت p از پائین به بالا روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه چهارم: آپوگادو(یعنی خفه کردن همزمان با دو انگشت m وa )
ضربه پنجم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه ششم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه هفتم: با انگشت p از پائین به بالا روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت چنگ)
-----------------------------------
ریتم 8/6 رومبا:
ضربه اول: با انگشت p از بالا به پائین روی تمام سیمها (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه دوم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه سوم: با انگشت m و a  از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه چهارم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه پنجم: آپوگادو با کف دست
ضربه ششم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت سیاه)
ضربه هفتم: با انگشت i از بالا به پائین روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
ضربه هشتم: با انگشت i از پائین به بالا روی سیمهای سولو (زمان اجرا= یک نت چنگ)
نوع مطلب : آموزش ریتم هاو انواع ارپژ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 9 تیر 1389
یکشنبه 20 آبان 1397 08:31 ب.ظ
میخواسم بدونم فرق اپوگادو با میوت چیه ؟؟؟؟اگه میشه لطفا جواب بدید
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:16 ق.ظ
I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that's equally
educative and entertaining, and let me tell you, you've hit the nail on the head.
The problem is something too few people are speaking
intelligently about. I'm very happy that I found this
in my search for something concerning this.
شنبه 14 مرداد 1396 09:02 ب.ظ
Why visitors still use to read news papers when in this technological world
everything is presented on net?
جمعه 13 مرداد 1396 05:05 ب.ظ
I all the time emailed this web site post page to all my associates, for the reason that if like to
read it then my friends will too.
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:12 ب.ظ
Undeniably believe that that you said. Your favourite justification appeared to be on the web the easiest factor to
bear in mind of. I say to you, I certainly get annoyed even as folks consider
worries that they just do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the top
and outlined out the whole thing without having side
effect , people could take a signal. Will likely be
again to get more. Thanks
شنبه 7 مرداد 1396 03:14 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I do not know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you are not already
;) Cheers!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:37 ق.ظ
I do accept as true with all the concepts you have introduced in your post.
They're very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very
quick for newbies. May you please extend them a bit from next time?
Thanks for the post.
جمعه 1 شهریور 1392 07:25 ب.ظ
کمال تشکر و از شما دارم سایت خوبی دارید
پنجشنبه 9 آذر 1391 11:17 ق.ظ
مرسی واقعا نسبت به وبلاگ های دیگ ک توضیح دادن این عالی بود
شنبه 20 آبان 1391 10:22 ب.ظ
سلام واقعا وبلاگت خوب بود . استفاده کردیم . اگه میشه تصاویرش رو هم بگذارید ممنون میشم اگه زحمت نمیشه از مطالبتون تو ایمیلمم هم بفرستید.
جمعه 12 آبان 1391 08:05 ب.ظ
vaghaaaaaaaaaaan ali bod mer30 mohamad joon
چهارشنبه 16 فروردین 1391 12:27 ب.ظ
سلام
خیلی خوب و عالی

shaazde_khaanoom2000@yahoo.com
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 02:55 ب.ظ
سلام.مرسی بابت ریتما کاشکی یه کلیپ تصویری از نحوه نواختنشون میزاشتی که آموزشت کامل بشه یا حداقل یه کلیپ صوتی...
اگه این کارو کردی که دیگه ترکوندی
پنجشنبه 9 دی 1389 11:01 ب.ظ
ye bar dige gofte boodam
dobare migam:kheli goli
vaghean aali booood
محمد كلیكسریkheily mamnon saber jan
دوشنبه 8 آذر 1389 02:05 ب.ظ
dastet dard nakone. besyar aali boood
یکشنبه 31 مرداد 1389 03:16 ب.ظ
خیلی کار جالبی کردی در مورد گذاشتن ریتم ها دمت گرم
محمد كلیكسریخواهش میكنم بیژن جان ممنون از نظرتون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :